DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Juraj Draxler

SMER-SD

To máte príplatok za triednictvo, príplatok pre uvádzajúcich pedagógov, kreditové príplatky, kde vám trvá istý čas, ale, ale takisto osobné ohodnotenie, ktoré môže byť až do hodnoty 100 % tarifného platu.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Na základe dostupných zákonov a analýz hodnotíme výrok ako pravdivý. Doba platnosti priznaných kreditových príplatkov je obmedzená na sedem rokov od priznania kreditu. Osobný príplatok u pedagogického zamestnanca je možný do 100% tarifného platu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Juraj Draxler hovorí o novele zákona 317/2009. Práve zmena odseku 5 § 46 tohto zákona je jednou z podmienok učiteľov pri súčasnom štrajku. 

"Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania...", pričom učitelia požadujú jeho neobmedzenú platnosť. 

Analýza spoločnosti INEKO publikovaná v roku 2012 vysvetľuje spôsob prideľovania príplatkov na základe osobného ohodnotenia:

"O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Limit osobného príplatku je u pedagogického zamestnanca 100 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený..." (pdf, str. 9).

Takisto je možnosť príplatku za triedneho učiteľa a uvádzajúceho pedagogického zamestnanca (pdf, str. 9).

Reálna situácia riaditeľa gymnázia v Karlovej Vsi, kedy odpovedal na otázku, ako udržuje učiteľov v motivácii, poukazuje na skutočnosť, že osobné ohodnotenia nie sú vždy pozitívnym prostriedkom:

V minulosti sme mohli používať osobné ohodnotenie pri diferencovanej práci učiteľov, no dnes takmer úplne vymizli, lebo tých peňazí je menej. Preto som otvoril cestu učiteľom pre ich akreditované vzdelávanie v rámci kontinuálneho celoživotného vzdelávania, aby si mohli hľadať vzdelávacie programy, ktoré im vyhovujú.“

Príplatok za triednictvo spomína napríklad predpis č. 422/2009, konkrétne jeho 4. paragraf:
"(1) Základným úväzkom učiteľa základnej školy, ktorý vykonáva priamu vyučovaciu činnosť v triede s viacerými ročníkmi prvého stupňa,5) je základný úväzok učiteľa najvyššieho ročníka v triede. Príplatok za triednictvo v týchto triedach patrí len za jednu triedu."

Možnosť príplatku za špecializovanú činnosť uvádzajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca spomína napríklad dokument o adaptačnom vzdelávaní začínajúceho pedagogického zamestnanca. Tento dokument definuje úlohy uvádzajúceho pedagogického zamestnanca nasledovne:  "...koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického alebo odborného zamestnanca, na účely ukončenia adaptačného
vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error