DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavel Ondek

...hovoriť o kolektívnej zmluve pre rok 2016, kde vyšla vláda s návrhom 1,3 %, čo sme odmietli. Nakoniec došlo ku kompromisu, pretože 4 % boli dohodnuté pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorých je takmer 360 000, vrátane škôl.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Počas kolektívnych vyjednávaní medzi vládou SR a predstaviteľmi odborov vláda skutočne predniesla návrh na zvýšenie platov zamestnancov štátnej a verejnej správy o 1,3%, na čo kontrovali odbory so zvýšením platových taríf pre rok 2016 o 7%. V konečnom dôsledku však na základe vzájomnej dohody došlo k podpísaniu Kolektívnej zmluvy na rok 2016, ktorá stanovuje zvýšenie platov všetkých kategórií zamestnancov štátnej správy a verejnej služby o 4%. Celkový počet zamestnancov štátnej a verejnej správy má byť v roku 2016 vyšší. ako uvádza Ondek (plánovaný 407 tisíc), ale jedná sa o plánovaný počet, teda ten nemusí byť zhodný so skutočným stavom. Ondek však mohol vychádzať z rozpočtovaného počtu zamestnancov štátnej a verejnej správy pre rok 2015, ktorý bol presne 359 937 osôb, čo sa približuje údaju, ktorý Ondek spomína. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Počas kolektívneho vyjednávania vyššieho stupňa v štátnej službe a verejnej službe na rok 2016 z júla minulého roku vláda SR predniesla návrh na zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov o 1,3%, s čím však odbory (predstavitelia Konfederácie odborových zväzov SR, Nezávislých kresťanských odborov Slovenska, Všeobecného slovenského odborového zväzu), prítomné na vyjednávaniach, nesúhlasili a trvali na zvýšení platových taríf o 7%
Po niekoľkých kolách vyjednávaní však vláda a odbory dospeli ku kompromisu o celoplošné zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnej správe o 4%, s nadobudnutím všeobecnej platnosti od 1.1.2016.

Ondek uvádza, že počet zamestnancov štátnej a verejnej správy je 360 000. V najnovšom rozpočte(.pdf, s.44-45), ktorý upravuje aj spomínané zvyšovanie platov, sú však uvedené iné čísla:
"Predpokladá sa, že v roku 2016 sa pre cca 407 tis. zamestnancov verejnej správy.." Toto číslo je teda väčšie, ako spomína Ondek. Priamo zo štátneho rozpočtu je zas financovaných menej pracovníkov ako uvádza Ondek: "V rozpočte verejnej správy na roky 2016 až 2018 sa na rok 2016 rozpočtujú osobné výdavky pre 230 485 zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií, verejných vysokých škôl a preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho školstva "

Ondekom uvádzaný počet 360 tisíc sedí len na počet zamestnancov pracujúcich v štátnej a verejnej správe, ktorý bol plánovaný pre rok 2015 (2015R)- 359 973 osôb. V súčasnosti však už toto číslo nie je aktuálne.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error