DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

..pretože v roku 2012 keď sme nastúpili, tak pri revízii sa zistilo, že naozaj je nereálne, aby od 1.1.2013 sa systém DRG spustil, pretože nebolo školenie, neprebehla metodika..

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Neoveriteľné

Správa o činnosti úradu za rok 2012 hovorí o tom, že metodika a školenie týkajúce sa systému DRG prebiehali počas roku 2012. Práce na príprave definičnej príručky prebiehali v mesiacoch jún – október 2012. Prepracovaný zoznam zdravotných výkonov bol predložený prvýkrát v septembri 2012. To či sa pri revízii naozaj zistilo, že spustenie systému DRG bolo nereálne kvôli dôvodom, ktoré povedal Čišlák, nevieme potvrdiť ani vyvrátiť. Demagog.SK sa nedostal k Správe o stave zavádzania systému DRG v SR pre roky 2012 a 2013, kde by analýza a potvrdenie mohli byť. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Systém DRG je klasifikačný systém pacientov. Na Slovensku tento systém ešte nie je implementovaný, aj keď o jeho zavedení sa hovorí už od roku 1995. Momentálne sa odhaduje, že môže fungovať od roku 2016. Programové vyhlásenie vlády Ivety Radičovej obsahovalo záväzok na zavedenie tohto systému a vláda vytýčila aj začiatok fungovania systému v praxi na 1. január 2013. Tento deadline nebol dodržaný a ešte stále sa čaká na zavedenie systému DRG. Zaujímavým faktom je, že v programovom vyhlásení vlády SR na roky 2012-2016 DRG nie je vôbec zahrnuté.

V decembri 2011 bola v Siegburgu podpísaná zmluva so spoločnosťou InEk, ktorá sa týkala spolupráce pri zavedení nemeckého modelu DRG na Slovensku (poskytnutie softwaru, školenie, ...).

Predpokladom pre prevzatie G-DRG systému pre verziu SK-DRG 1.0 bolo prevzatie klasifikácie diagnóz rozšírenej podľa nemeckej modifikácie a takisto vhodný dostatočne rozklasifikovaný zoznam zdravotných výkonov. Práce na príprave obidvoch katalógov sa začali v októbri v roku 2011 a prebiehali počas celého roku 2012. Zaškolenie do používania prebiehalo počas celého roku 2012. (s.45)
Pre účely DRG vznikla na konci roku 2011 potreba prepracovania zoznamu zdravotných výkonov pripraveného v rokoch 2006 - 2010. Zoznam zdravotných výkonov bol predložený prvýkrát katalogizačnej komisii v septembri 2012 a prerokovaný separátne na odborných pracovných komisiách. Po zapracovaní pripomienok bol 4.12.2012 schválený katalogizačnou komisiou pre ústavnú zdravotnú starostlivosť a postúpený na MZ SR.
Práce na príprave definičnej príručky prebiehali v mesiacoch jún – október 2012. Definičná príručka pre SK-DRG 1.0 bola dokončená v súčinnosti s nemeckým partnerom 26.10.2012.


Zavedenie systému DRG na Slovensko je natoľko zásadný problém, že sa mu venoval aj prezident Andrej Kiska vo svojej správe o stave krajiny 18. júna 2015. Jeho výrok, v ktorom narážal na to, ako dlho trvá zavedenie tohoto systému na Slovensko, analyzoval aj tím Demagog.SK.

Vláda Ivety Radičovej sa zaväzovala vo svojom programovom vyhlásení že presadí systém DRG. Tento záväzok nesplnila, aj keď potrebný legislatívny rámec pripravovala :"[vláda] zavedie spravodlivý systém financovania zdravotnej starostlivosti u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vláda SR podporí implementáciu inovatívnych, transparentných a objektívnejších úhradových mechanizmov, najmä platby za diagnózu (DRG systém)."

Ďalšie kroky tejto vlády v otázke zavedenia DRG popisuje Health Policy Institute: "Úloha zaviesť DRG-systém na Slovensku bola delegovaná na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý dostal povinnosť vybudovať Centrum pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín. [...] Vytvorenie si celého vlastného komplexného DRG-systému by si vyžadovalo roky príprav a veľa financií, a tak sa slovenská vláda rozhodla, že Slovensko kúpi licenciu a prevezme celý hotový systém zo zahraničia, konkrétne z Nemecka. ÚDZS uzavrel v decembri 2011 zmluvu s nemeckým Inštitútom pre úhradový systém v nemocniciach (InEK), ktorej predmetom je spolupráca pri vývoji a zavádzaní DRG-systému na Slovensku."

17. marca 2011 bolo podpísané dokonca Memorandum o spolupráci pri zabezpečení a zavedení klasifikačného systému (DRG systému) na Slovensku  (.pdf) medzi MZ SR, ÚDZS, VšZP, Dôverou ZP, Union ZP, ANS a AFN. Zároveň bol ustanovený aj Riadiaci výbor DRG, ktorého členmi sa stali aj zástupcovia ANS a AFN. Pri tejto príležitosti signatári memoranda sa vyjadrili k systému a k procese zavedenia. Predseda UDZS Ján Gajdoš uviedol, že:
 "Hoci úrad je úlohou oficiálne poverený novelou zákona až od 1. apríla 2011, práce pokračujú už od októbra minulého roku, keď úrad ustanovil pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov MZ SR, úradu, zdravotných poisťovní a prizvaných expertov. Výsledkom jej práce je stratégia implementácie DRG, časový harmonogram, ale aj možnosti financovania projektu, pretože úrad vo svojom rozpočte nemal na tento projekt vyčlenené osobitné finančné prostriedky."

Podľa pôvodných plánov mal systém začať plne fungovať od 1. januára 2013. Práve preto, aby implementácia trvala kratšiu dobu, prišlo rozhodnutie o kúpe celého sofware-u; takto to vysvetloval vtedajší minister zdravotníctva Ivan Uhliarik: "Treba povedať, že tento horizont je, vzhľadom na zložitosť systému DRG, viac ako ambiciózny. V iných krajinách bolo zavádzanie klasifikačného systému záležitosťou štyroch a viac rokov, preto je z časového hľadiska pre Slovensko najlepším riešením celý systém kúpiť a implementovať ho ako hotový produkt. Vytvoriť vlastný DRG systém by nám trvalo roky."

Analýza z 6. apríla 2011 na Health Policy Institute vyslovuje domnienku, že projekt implementácie systému DRG ide podľa harmonogramu a predpokladaný dátum presadenia systému 1. január 2013 je reálny. Podľa toho teda pôvodný harmonogram by viedol k zavedeniu DRG systému.

Programové vyhlásenie súčasnej vlády vôbec nespomína systém DRG. Veľa sa nevie ani o zavedení systému, pričom Minsterstvo v roku 2014 ešte nevedelo povedať, na kedy odhaduje zavedenie systému, ako o tom informoval Trend: "Prvá relevantná analýza dopadov nového platobného mechanizmu na nemocnice bude k dispozícii v priebehu roku 2015. Po jej vyhodnotení bude možné stanoviť reálny harmonogram zavedenia DRG ako platobného mechanizmu". 


Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error