DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...ak sme v nemocniciach, v ktorých nie je kolektívne zmluva, tak vidíme čisto odmeňovanie podľa Zákonníka práce. Zákonník práce, minimálna výška mzdy, krát koeficient podľa náročnosti, príloha číslo jedna.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Podľa paragrafu 120 (str. 49) zákonníka práce, zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň  náročnosti práce (ďalej len „stupeň") príslušného pracovného miesta. Sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy. (príloha č. 1) Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou.
Kolektívna zmluva v praxi predstavuje kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov .
Sociálne výhody, pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyjednané v kolektívnej zmluve platia pre všetkých zamestnancov zamestnávateľa, nielen pre členov odborov.

Predmetom kolektívnej zmluvy môžu byť nasledujúce oblasti, ktoré upravuje Zákonník práce:
-vyjednávanie o mzdách,
-skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy,
-predĺženie dovolenky na zotavenie o ďalšie týždne nad zákonnú výmeru,
-stanovenie výhodnejších podmienok pre poskytovanie pracovného voľna pri prekážkach v práci z dôvodu všeobecného záujmu a pri dôležitých osobných prekážkach v práci,
-poskytovanie voľna, prípadne finančných prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov,
-poskytovanie príspevkov na regeneráciu zamestnancov a podpora športových a kultúrnych aktivít,
-bližšie vymedzenie okruhu zamestnancov prípadne i bývalých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ poskytuje stravovanie,
-vyššie odstupné alebo odchodné nad minimá ustanovené v Zákonníku práce.
Kolektívnu zmluvu má napríklad uzavretú Bojnická nemocnica s odborovým združením. Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error