DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...ak som spomínal, že zákonom bude garantovaná, garantovaná minimálna výška základnej zložky mzdy, bude každoročne valorizovaná, čo doteraz nebolo.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

V piatok 25. novembra 2015 bol schválený zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý stanovuje základnú zložku mzdy ako násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve spred dvoch rokov a zabezpečuje každoročnú valorizáciu. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Schválený zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve rozdeľuje mzdu zdravotných pracovníkov na 3 časti:

- zákonom garantovanú zložku základnej mzdy, ktorá predstavuje 80 - 85% celkovej mzdy a viaže sa na priemernú mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve SR zistenú Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Takto sa každoročne automaticky valorizuje podľa výšky priemernej mzdy pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a vynásobí sa navrhnutými koeficientami, ktoré sa líšia podľa náročnosti vykonávanej práce.

- zákonných nárokov ustanovených Zákonníkom práce (mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce),

- ostatných príplatkov a plnení (príplatok za riadenie alebo zastupovanie, osobný príplatok a pod.).

Zákon je účinný od 1. januára 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error