DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

Tento zákon určuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy. Minimálnu výšku základnej zložky mzdy, to znamená z celkovej mzdy to predstavuje v našich zariadeniach zhruba 80 %, v zariadeniach VÚC-kárskych 70 alebo 65 %.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Pravda

Viliam Čislák hovoril o novele Zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorá bola schválená v novembri 2015. Zmeny v zákone majú byť platné od 1. januára 2016. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

 

"(1) Základná zložka mzdy sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení podľa § 7 ods. 2 u poskytovateľa, ktorý prevádzkuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti, je najmenej 0,81-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy" (§ 80ab novely zákona 578/2004 Z.z. ods. 1)

Zákon č. 578/2004 Z. z. v pôvodnom znení upravuje novela, ktorú odhlasovala Národná rada Slovenskej republiky 25. novembra 2015. Práve výška koeficientu prekáža viacerým sestričkám, ktoré navrhujú namiesto slov 0,81 % v zákone (§ 80ab ods. 1 a ust. § 80ac ods.1) hodnotu upraviť na 0,87 %.

"V ust. § 80ab ods. 1 a ust. § 80ac ods.1 navrhujeme slová „je najmenej 0,81“ nahradiť slovami „ je najmenej 0,87 násobku  – Pripomienka je zásadná."

Národná rada Slovenskej republiky hlasovala o novele na svojej 58. schôdzi v novembri 2015. Zmeny v zákone majú byť platné od 1. 1. 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error