DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

... roku 2012, keď Ústavný súd vytkol ...okrem iného a určitú diskrimináciu, pretože vtedy zákon 62 riešil iba sestry a pôrodné asistentky, my v tomto prípade riešime všetkých zdravotníckych pracovníkov, teda všetkých 25 kategórií a vo všetkých ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Zavádzajúce

Ústavný súd SR 19. júna 2013 posudzoval v zákone č. 62/2012 diskrimináciu v ohľade platového zvýhodňovania jednej skupiny zdravotných pracovníkov, ale skonštatoval, že z hľadiska diskriminácie nie je zákon ústavne nesúladný. Rozhodol, že zákon zasahuje do vlastníckeho práva garantovaného v čl. 20 v spojení s princípom právneho štátu v čl. 1 tým, že by súkromní poskytovatelia boli nútení zvýšiť mzdy. Predstavuje tak protiústavnosť na základe ľudskoprávnych, nie ekonomických problémov zákona. Správne Čislák poukázal na to, že novela zákona č. 578/2004 Z. z. rieši všetkých 25 kategórií zdravotníkov vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Keďže Ústavný súd rozhodol, že zákon nebol v ohľade, ktorý uviedol Čislák, diskriminačný, výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Podnet na prešetrenie podala Slovenská lekárska komora na základe argumentácie, podľa ktorej zákon č. 62/2012 Z.z. porušuje zákaz diskriminácie vyjadrený v čl. 12 ods. 2 Ústavy SR č. 460/1992 Zb., keď zavádza pozitívnu diskrimináciu sestier a pôrodných asistentiek v porovnaní s ostatnými zdravotnými pracovníkmi. Taktiež poukazovala na absenciu finančného krytia miezd sestier a pôrodných asistentiek, ktorého dôsledkom malo byť podla jej názoru obmedzenie hospodárskej súťaže jednej skupiny podnikateľov (súkromným ambulantným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti) v porovnaní s ostatnými skupinami podnikateľov, ktorých ochrana je obsiahnutá v čl. 55 ods. 2 Ústavy SR (s.2). Námestník generálneho prokurátora takisto navrhol vysloviť nesúlad zákona s čl. 20 ods. 1 a 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Ústavný súd skonštatoval, že z hľadiska diskriminácie nie je zákon ústavne vyrušujúci a je v súlade s ústavou.

"Ústavný súd konštatuje, že z hľadiska námietky diskriminácie voči nelekárskym zamestnancom je namietané ustanovenie ústavne súladné, a nie je ústavne vyrušujúce ani v širšom zmysle vnímaného princípu rovnosti a to vo vzťahu k lekárom."

Súd rozhodol, že Zákon č. 62/2012 Z. z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 20 ods. 1 v spojení s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrhu prvého námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo zvyšnej časti nevyhovel.

Novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve rieši všetkých 25 kategórií zdravotníckych pracovníkov vo všetkých nemocniciach na Slovensku.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error