DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...ja som myslel práve na tieto sestry, ktoré sú v ústavných zdravotníckych zariadeniach, ktoré nie sú v štátnych, ktoré nie sú pod štátom a práve tieto, tieto sestry a títo všetci zdravotnícki pracovníci budú mať platy navýšené niekde o 200, niekde o 300 eur.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Neoveriteľné

Národná rada SR schválila 25. novembra 2015 novelu zákona č.578/2004 Z. z., ktorá by podľa ministra Čisláka mala zabezpečiť nárast miezd v neštátnych zdravotníckych zariadeniach. O náraste miezd v rozmedzí 200 až 300 eur však v rámci dostupných zdrojov informuje len sám minister Čislák. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Zdravotnícke zariadenia, ktoré začali vznikať po prijatí zákona č. 277/1994 Z. z. v rámci všeobecného postupu procesu privatizácie a na ich založení a vzniku sa nezúčastnil
štát v právnom postavení zakladateľa, sú charakterizované vo všeobecnosti ako neštátne zdravotnícke zariadenia. Okrem výnimiek, ktorých založenie a vznik upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách, sú neštátne zdravotnícke zariadenia podnikateľské subjekty, ktorých vznik, resp. založenie upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

"Parlament 25. novembra 2015 schválil úpravu platov zdravotníkov novelou zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Mzdy by mali od januára rásť najmä v neštátnych nemocniciach. Právna norma upravuje mzdy viac ako 20 zdravotníckym profesiám v nemocniciach, akými sú farmaceut, sestra, zdravotnícky laborant či sanitár (s výnimkou lekárov)." Nové odmeňovanie by malo finančne pomôcť najmä zdravotníkom v súkromných nemocniciach. Minister Čislák uvádza, že mzda u niektorých z nich by sa mala zvýšiť o 200 až 300 eur.

Zástupcovia zdravotníkov však nie sú s novelou zákona spokojní kvôli tomu, že opomína ich kolegov v ambulanciách, kúpeľoch či zariadeniach sociálnych služieb. Ďalšími požiadavkami bolo zvýšenie koeficientov pre výpočet základnej zložky mzdy, zohľadňovanie odpracovaných rokov a započítanie materskej či práceneschopnosti do času odbornej praxe. Sestry už na protest začali s podávaním výpovedí.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error