DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viliam Čislák

Nestraníci

...čo sa týka vyjednávania alebo samotných platových podmienok alebo nastavenia samotného zákona o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov... boli tri základné podmienky. Aby zákon o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov bol taký istý, ako je zákon o odmeňovaní lekárov, aby zákon platil pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a zákon aby platil pre všetky ústavné zdravotnícke zariadenia.

Cislák vs. Novotný o rozpocte ministerstva zdravotníctva - 30.11.2015
Nepravda

Z troch základných podmienok, ktoré uvádza minister, sa jedna - podmienka rovnakosti zákona so zákonom o odmeňovaní lekára - nezhoduje s podmienkami udávanými zdravotníckymi odbormi. Platové podmienky lekárov sú zahrnuté pod samostatné ustanovenia zákona, neplatia pre nich podmienky zahrnuté pod pojmom zdravotnícki pracovníci. Ako prioritné sa však z vyhlásení Komory javia princípy, ktoré minister nespomína - zavedenie koeficientov na základe odpracovaných rokov či zohľadnenie náročnosti práce. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek uvádza nasledujúce žiadosti, vzťahujúce sa na návrh zákona o spoločnom odmeňovaní zdravotníkov (netýka sa lekárov):
" 1. Odmeňovať všetkých zdravotníckych pracovníkov na základe zákona, ktorým by boli upravené platy všetkých zdravotníckych pracovníkov vo všetkých zariadeniach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bez diskriminácie.
 2. Na základe pripraveného zákona odmeňovať všetkých zdravotníckych pracovníkov vo výške, ktorá zodpovedá náročnosti vykonávaných pracovných úloh, miere zodpovednosti za správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, požadovanej úrovni dosiahnutého vzdelania a povinnosti sústavného vzdelávania, teda vo výške koeficientov, ktoré jednotlivé komory predkladali vo svojich návrhoch Ministerstvu zdravotníctva SR.
 3. Ďalej žiadame, aby bol všetkým zdravotníckym pracovníkom vo všetkých zariadeniach ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti a to bez rozdielu tento koeficient na základe vyššie uvedeného zákona zvýšený za každé tri roky praxe o 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve (teda cca o 25,70 eur za každé tri roky praxe pre rok 2016)
. " 

Tieto požiadavky boli vydané v auguste 2015. Spomenuté sú teda podmienky odmeňovania všetkých zdravotníckych pracovníkov (pod pojmom zdravotnícky pracovník sa v zákone chápu zdravotné sestry, laboranti, atď. nie však lekári, tí majú samostatné ustanovenia) aj platnosti pre pracovníkov všetkých ústavných zdravotníckych zariadení (teda nielen tých, ktoré priamo patria pod Ministerstvo zdravotníctva). V tomto konkrétnom dokumente sa síce podmienky rovnosti tohto zákona so zákonom o odmeňovaní lekárov konkrétne nespomína, no spomína sa podmienka koeficientov súvisiacich s dĺžkou praxe a zohľadnenie náročnosti práce, ktoré naopak nespomína vo svojom výroku minister. 

Najnovšie požiadavky sestier boli vydané na začiatku októbra 2015,reagujú na nedostatky vládneho návrhu zákona, ale opäť sa v nich nespomína to, že by zákon týkajúci sa sestier a iných zdravotníckych pracovníkov mal byť rovnaký ako zákon týkajúci sa miezd lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva SR uvádza v tlačovej správe s názvom Zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov z dňa 23. júna 2015 nasledovné:"Návrh stanovuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy zdravotníckych pracovníkov, tak ako je v súčasnosti upravená základná zložka mzdy lekárov.
Minister Viliam Čislák v závere tlačovej správy konštatuje: "Dôležité je, že máme zákon o spoločnom odmeňovaní všetkých zdravotníckych pracovníkov, teda nielen sestier a pôrodných asistentiek. Rovnako dôležité je akcentovať skutočnosť, že MZ SR môže ovplyvniť zmeny len v zdravotníckych zariadeniach, na ktoré má priamy dosah - to znamená v štátnych zdravotníckych zariadeniach."
Z týchto tvrdení ešte z júna 2015 je možné usúdiť, že spomínané podmienky boli prioritami ministra. 

Portál lekom.sk (Lekárska komora Slovenska) uvádza správu z s názvom Štát hľadá peniaze pre všetkých zdravotníkov. Táto správa pojednáva o odmeňovaní všetkých zdravotníckych zamestnancov, teda nie len štátnych, ale ústavných. Takýto postup podľa správy deklaroval samotný premiér Robert FIco 26. augusta 2015. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.11.2015
success
error