DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

Keď sa pani Čaputová stala koncipientkou tak vtedy boli veľmi jasné pravidlá a (...) tie pravidla platia nezmenené už od toho obdobia. Tie pravidlá hovorili, že keď ste koncipientom nemôžete mať žiadnu inú súbežnú  činnosť a ona pár dní potom, čo sa stala koncipientkou a začala pracovať ako koncipientka v advokátskej kancelárii, ktorá si myslím bola trochu vzdialenejšia z Pezinka, tak si požiadala o živnosť (...) a túto skutočnosť neoznámila Slovenskej advokátskej komory.

Záverečná debata Čaputovej a Šefčoviča v Denníku N - 27.03.2019
Nepravda

Šefčovič má pravdu v tom, že Čaputová mala aktívnu živnosť a v rovnakom období vykonávala koncipientsku prax, čo neoznámila Slovenskej advokátskej komore. Pravidlá zlučiteľnosti koncipientskej praxe sa od daného obdobia (2005) menili, v roku 2013 sa pridalo ustanovenie o tom, že o zlučiteľnosti rozhoduje komora. Ustanovenie Zákona o advokácii nevylučujú možnosť inej súbežnej činnosti za určitých podmienok. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.   Podľa stanoviska Slovenskej advokátskej komory Čaputová vykonávala koncipientsku prax medzi rokmi 2005 až 2010 takto: „Od 15.08.2005 do 31.08.2007 u advokátky Mgr. Evy Kováčechovej, (1 rok 11 mesiacov 7 dní). Od 1.9.2007 do 31.1.2009 u advokátky Mgr. Zuzany Dlugošovej, (1 rok 5 mesiacov) a od 14.03.2009 do 31.1.2010 v obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s.r.o. (10 mesiacov a 18 dní).“ Živnosť Zuzany Čaputovej vznikla podľa výpisu zo živnostenského registra 22.8.2005, teda len pár dní po začatí koncipientskej praxe. Zákonom stanovené pravidlá, ktoré riešia súbežnú činnosť s výkonom koncipientskej praxe sa zmenili v roku 2013.   V súčasnosti Zákon č. 586/2003 §62 ods. 1 písm. d) hovorí: „(1)  Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, usadeného euroadvokáta alebo organizačnej zložky zahraničného združenia, ktorí sú zapísaní v príslušnom zozname vedenom komorou najmenej tri roky do 15 dní toho, kto

  1. d)  je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.
  Tu však nachádzame rozdiel so znením tohto zákona v období, kedy začala svoju koncipientsku prax vykonávať Čaputová. V rokoch 2005 až 2010 bolo znenie tohto zákona v §62 ods. 1 písm. d) nasledovné: „(1) Komora zapíše do zoznamu advokátskych koncipientov na návrh advokáta, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným do 15 dní toho, kto
  1. d)  je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti, ak svojím rozsahom nemôže ohroziť výkon praxe advokátskeho koncipienta a nevykonáva ani činnosť, ktorá je nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.“
  Rozdiel je v tom, že podľa súčasného stavu rozhoduje o prípadných sporoch Slovenská advokátska komora, ktorá si na to zriadila v roku 2013 Komisiu pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Dovtedy nebolo jasné, kto by mal posudzovať, či sú iné aktivity koncipienta v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta. Čiže nie je pravdou, že by sa pravidlá zaoberajúce sa koncipientskou praxou a inou súbežnou činnosťou nemenili. Denník N uverejnil článok, kde advokát Peter Kubina tvrdí, že „mať živnosť popri koncipientskej alebo advokátskej praxi nie je porušením zákona a nebolo to porušením zákona ani v čase, keď podľa zverejnených informácií vykonávala koncipientskú prax Zuzana Čaputová. Kubina dodáva, že dnes už zákon obmedzuje len pracovný pomer alebo iný pracovný vzťah, živnosť nie.“ K situácii sa v tomto článku vyjadrila aj advokátka Eva Kováčechová: „Pani Čaputová vykonávala prax koncipientky v mojej kancelárii od augusta 2005 do augusta 2007. Vedela som, že má aktívnu živosť, podľa mojich informácií však nevykonávala činnosť, ktorá by bola nezlučiteľná s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta.“

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2019
success
error