DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Maroš Šefčovič

Nestraníci

...zákon to vtedy (v rokoch 2005 až 2010, kedy Čaputová vykonávala koncipientsku prax, pozn.) prikazoval (oznámiť, súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi, pozn.), akurát vtedy ešte nebola komisia, ktorá by to bola skúmala.

Záverečná debata Čaputovej a Šefčoviča v Denníku N - 27.03.2019
Nepravda

Vzhľadom na to, že v Zákone o advokácii sa nespomína povinnosť koncipientov oznamovať súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi hodnotíme tento výrok ako nepravdivý.   V Zákone č. 586/2003 nie je uvedená nutnosť oznámiť súbežnú činnosť pri koncipientskej praxi. Zapísaný do zoznamu advokátskych koncipientov môže byť podľa zákona č. 586/2003 §62 ods. 1 písm. d) ten, kto „(...)je v pracovnom pomere s advokátom, verejnou obchodnou spoločnosťou, komanditnou spoločnosťou alebo so spoločnosťou s ručením obmedzeným, pričom nie je súčasne v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu s iným zamestnávateľom okrem pedagogickej, publikačnej, literárnej, vedeckej alebo umeleckej činnosti alebo činnosti, ktorá nie je v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta; o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.“   To znamená, že zákon síce nepovoľuje istý druh súbežnej činnosti s výkonom koncipientskej praxe, avšak jednoznačne neudeľuje povinnosť koncipientovi informovať Slovenskú advokátsku komoru o tejto činnosti. Je dôležité poznamenať, že v období, kedy vykonávala koncipientsku prax Čaputová, nebola v SAK zriadená Komisia pre zlučiteľnosť výkonu advokácie, resp. koncipientskej praxe s inými povolaniami. Tá bola zriadená až v roku 2013, kedy bola taktiež do vyššie citovanej časti zákona pridaná veta „o rozpore pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta rozhoduje komora.“ Dovtedy nebolo jasné, kto by mal posudzovať, či sú iné aktivity koncipienta v rozpore s povahou a etickými princípmi výkonu praxe advokátskeho koncipienta. Denník N uverejnil článok, kde právnik Peter Kubina tvrdí, že „mať živnosť popri koncipientskej alebo advokátskej praxi nie je porušením zákona a nebolo to porušením zákona ani v čase, keď podľa zverejnených informácií vykonávala koncipientskú prax Zuzana Čaputová. Kubina dodáva, že dnes už zákon obmedzuje len pracovný pomer alebo iný pracovný vzťah, živnosť nie.“

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2019
success
error