DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Zuzana Čaputová

Nestraníci

Prezident samozrejme môže sa pýtať predstaviteľov orgánov verejnej moci na to, kde ktorá vec zlyháva. Samozrejme plne rešpektujúc či už vyšetrovanie alebo konanie.

Čaputová a Mikloško v TA3 - 04.02.2019
Pravda

Prezident Slovenskej republiky má podľa Ústavy SR a doplňujúcich zákonov právo požadovať informácie od členov vlády či iných štátnych orgánov, vrátane spravodajských služieb. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. Právomoc prezidenta dožadovať sa informácií od vlády a jej členov vychádza z čl. 102 ods.1 písm. r) zákona č. 460/1992 Z. z., Ústava Slovenskej republiky: "Prezident má právo vyžadovať si od vlády Slovenskej republiky a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh." To je doplnené čl. 102 ods. 4 Ústavy, ktorý odkazuje na ďalšiu legislatívu upravujúcu túto právomoc: "Podrobnosti o výkone ústavných právomocí prezidenta podľa odseku 1 môže ustanoviť zákon." Takou je napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 46/1993 o Slovenskej informačnej službe, podľa ktorého: "Riaditeľ je povinný podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada: a)     prezident Slovenskej republiky, b)     predseda Národnej rady Slovenskej republiky, c)      predseda vlády Slovenskej republiky." Rovnako to platí aj o Vojenskom spravodajstve, o ktorého činnosti podľa § 4 ods. 2 zákona č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve informuje Minister obrany Slovenskej republiky:  "Minister je povinný predložiť v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada a) prezident Slovenskej republiky, b) predseda Národnej rady Slovenskej republiky, c) predseda vlády Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.02.2019
success
error