DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

V konzervatívnom fonde zostanú zachované garancie a tie garancie budú oproti súčasnosti posilnené. Budú posilnené napríklad preto, pretože sporiteľovi budú garantovať neznehodnotenie jeho majetku po odpočítaní poplatkov správcovským spoločnostiam. Dnes tomu tak totižto nie je.

Jozef Mihál vs. Peter Kažimír - 13.06.2011
Pravda

SITA:

Jediným garantovaným fondom by tak mal zostať súčasný konzervatívny fond. (...) V súčasnosti totiž systém garantuje zachovanie výšky istiny pred odpočítaním poplatkov pre dôchodkovú spoločnosť. Podľa nového mechanizmu majú spoločnosti garantovať v súčasných konzervatívnych fondoch sporiteľovi výšku vložených prostriedkov po zohľadnení poplatkov.

Presnejšie sa v návrhu zákona (.doc) píše:

"§ 63d
Povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti doplniť majetok do dlhopisového dôchodkového fondu

(1) Ak v dlhopisovom dôchodkovom fonde v sledovanom období poklesne hodnota dôchodkovej jednotky, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po poslednom dni sledovaného obdobia doplniť hodnotu majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde z vlastného majetku vo výške absolútnej hodnoty súčinu poklesu hodnoty dôchodkovej jednotky a priemernej čistej hodnoty majetku v dlhopisovom dôchodkovom fonde za sledované obdobie. Doplnenie majetku podľa prvej vety je pohľadávkou dlhopisového dôchodkového fondu voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú je dôchodková správcovská spoločnosť povinná splatiť do troch pracovných dní od skončenia sledovaného obdobia."

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2011
success
error