DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Poviem konkrétne, poviem, lebo práve ten návrh alebo už schválený zákon zväzuje ruky prokuratúre a teraz poviem v čom...Tretia vec, to je, že získala pani ministerka v prvom stupni možnosť disciplinárneho konania voči prokurátorom, pretože v tej komisii má koalícia trojčlennej dvoch ľudí, čiže môžu na prvom stupni začať disciplinárne konanie voči prokurátorom,

Jozef Mikuš vs. Marek Madaric - 06.06.2011
Pravda

Podľa novely zákona (.doc) o prokuratúre bude mať disciplinárna komisia troch členov vymenovaných generálnym prokurátorom, a to jedného na návrh rady prokurátorov, jedného na návrh NR SR a jedného na návrh ministra spravodlivosti.

Nie je to však disciplinárna komisia, kto podáva návrh na začatie disciplinárneho konania. V novele zákona sa píše:

Návrh na začatie disciplinárneho konania je oprávnený podať
a) generálny prokurátor proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry,
b) minister spravodlivosti proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
c) verejný ochranca práv proti prokurátorovi ktorejkoľvek prokuratúry vrátane generálneho prokurátora,
d) námestník generálneho prokurátora proti prokurátorom generálnej prokuratúry a vedúcim prokurátorom, ktorí patria do jeho riadiacej pôsobnosti,
e) príslušný krajský prokurátor proti prokurátorovi krajskej prokuratúry, okresnému prokurátorovi a prokurátorovi okresnej prokuratúry,
f) príslušný okresný prokurátor proti prokurátorovi okresnej prokuratúry (ďalej len "navrhovateľ").


V § 192 odsek 2 znie: "(2) Disciplinárna komisia je zložená z predsedu a dvoch členov. Predsedu a ostatných členov disciplinárnej komisie, ako aj primeraný počet náhradníkov vymenúva na tri roky generálny prokurátor z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, Národnou radou Slovenskej republiky a ministrom spravodlivosti z prokurátorov alebo iných osôb, ktoré spĺňajú podmienky podľa tohto zákona. Jeden člen disciplinárnej komisie je vymenúvaný z kandidátov navrhnutých radou prokurátorov, jeden člen z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky a jeden člen z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti; pri vymenúvaní náhradníkov sa postupuje rovnako."

52. V § 192 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:

"(3) V žiadosti na predloženie návrhov na kandidátov generálny prokurátor určí počet členov disciplinárnej komisie, ktorých bude vymenúvať na základe návrhu jednotlivých navrhovateľov a lehotu na predloženie návrhov na kandidátov, ktorá nesmie byť kratšia ako 45 dní od doručenia žiadosti. Rada prokurátorov, Národná rada Slovenskej republiky a minister spravodlivosti predložia dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnej komisie a náhradníkov, ktorých bude generálny prokurátor vymenúvať. Ak bol ten istý kandidát navrhnutý viacerými navrhovateľmi, generálny prokurátor si od navrhovateľa, ktorého návrh bol doručený neskôr, vyžiada bez zbytočného odkladu nový návrh kandidáta."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error