DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mikuš

SDKÚ-DS

Ten zákon hovorí o tom, že každé rozhodnutie prokuratúry bude pod verejnou kontrolou.

Jozef Mikuš vs. Marek Madaric - 06.06.2011
Pravda

Novelizovaný zákon o prokuratúre zatiaľ nie je zverejnený. K dispozícií máme len jeho návrh (.doc).

Novela zákona (.doc) zavádza povinnosť zverejňovať nielen právoplatné uznesenia prokurátora, ale napríklad aj všetky zrušené, potvrdené, zmenené alebo opravné uznesenia či rozhodnutia disciplinárnych komisií.

(1) Prokuratúry sú povinné zverejňovať právoplatné uznesenia prokurátora, ktorými sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti uznesenia.

(2) Po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia prokurátora, ktorým sa skončilo trestné stíhanie vedené proti určitej osobe, prokuratúry v lehote podľa odseku 1 zverejnia aj všetky uznesenia prokurátora vydané počas tohto trestného konania, ktoré boli zrušené, potvrdené alebo zmenené rozhodnutím nadriadeného prokurátora a rozhodnutia, ktoré zrušujú uznesenie podriadeného prokurátora. Ak bolo vydané opravné uznesenie, zverejňuje sa aj toto uznesenie. Generálna prokuratúra zverejňuje aj rozhodnutia generálneho prokurátora o zrušení právoplatných uznesení v prípravnom konaní. Generálna prokuratúra rovnako zverejňuje aj právoplatné rozhodnutia disciplinárnych komisií, a to do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

(...)

(5) Prokuratúry sprístupňujú verejnosti na základe žiadosti podľa osobitného zákona
(zákon o slobodnom prístupe k informáciám, pozn.) všetky právoplatné uznesenia prokurátora vrátane uznesení, ktoré nie sú rozhodnutiami vo veci samej a obžalobný návrh; prokuratúry pritom robia opatrenia na ochranu práv a právom chránených záujmov.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error