DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Nie je môj nadriadený. (R. Sulík, pozn.) Všetci poslanci Národnej rady sú si rovnocenní vrátanie predsedu parlamentu a na postavenie predsedu parlamentu platí to známe primus inter pares, to znamená, že je prvý medzi rovnými. A nemá žiadne privilegované postavenie, len z toho titulu, že riadi schôdze Národnej rady.

Richard Sulík vs. Robert Fico - 05.06.2011
Zavádzajúce

Zdroj, ktorý by jasne poukazoval na to, že pre predsedu parlamentu platí, že je "prvý medzi rovnými" ("primus inter pares") sa nám nájsť nepodarilo.

Avšak zákon NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky uvádza nasledovné funkcie predsedu parlamentu a podpredsedu parlamentu, z ktorých vychádza, že podpredseda parlamentu vykonáva určité úlohy, ktorými ho môže poveriť predseda parlamentu.

Podpredsedovia národnej rady:

a) riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady,
b) zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí a v plnení jeho úloh, ktorými ich poverí,
c) vykonávajú ďalšiu činnosť podľa tohto zákona.

Predseda národnej rady:

a) zastupuje národnú radu navonok,
b) podpisuje uznesenia národnej rady,
c) podáva národnej rade správy o opatreniach, ktoré vykonal,
d) vyhlasuje voľby do orgánov samosprávy obcí, 39)
e) zabezpečuje vyhlasovanie zákonov národnej rady a návrhov prijatých v referende. 39a); ak to vyžaduje povaha veci, aj uznesení národnej rady,
f) vyhlasuje úplné znenie zákona, na ktoré ho splnomocnil zákon,
g) zabezpečuje úlohy spojené s konaním pred ústavným súdom,
h) bezodkladne oznamuje mandátovému a imunitnému výboru zadržanie poslanca pri trestnom čine, 40)
ch) berie na vedomie oznámenie o utvorení poslaneckého klubu a jeho zložení,
i) dáva súhlas na skončenie pracovného alebo obdobného pracovného vzťahu proti vôli poslanca v čase výkonu jeho funkcie a do 12 mesiacov po zániku jeho mandátu, 41)
j) vymenúva a odvoláva vedúceho kancelárie,
k) berie na vedomie vzdanie sa funkcie sudcov,
l) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí národná rada alebo ak to ustanovuje zákon.

Z formulácie činnosti podpredsedu, definovanej z časti aj poverením od predsedu, môžeme interpretovať vzťah podpredsedu ako podriadený predsedovy.

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2011
success
error