DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Budem citovať zo zákona: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za podmienok určených týmto zákonov môžu používať jazyk menšín, zároveň je napísané, orgán verejnej správy jeho zamestnanci, nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 29.05.2011
Zavádzajúce

zákone č. 184/1999 (.pdf) Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín sa okrem iného píše:

§ 7 

(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk1) a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použiť aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.

1) § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

schválenej novele zákona z 25. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa okrem iného píše:

14.  V § 7 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod čiarou 1 vypúšťa.

15.  V § 7 ods. 1 sa slová "môžu použiť" nahrádzajú slovom "používajú".

Hoci sa jedna iba jedno zmenené slovo, ktoré Bugár zle odcitoval, mení dikciu zákona. Takéto citovanie preto hodnotíme ako zavádzajúce. 

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error