DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Jednak to nie je hlavná naša politická agenda (zákon o používaní jazykov národnostných menšín, pozn.), samozrejme je to dôležitý bod nášho programu, ale tam tam sú aj iné tak isto dôležité body, či sa to týka sociálnej oblasti, dôchodkov, alebo vytvorenie nových pracovných miest a tak ďalej mohol by som citovať.

Béla Bugár vs. Dušan Caplovic - 29.05.2011
Pravda

V programe strany Most-Híd (.pdf) sa  sociálna oblasť a vytvorenie pracovných miest spomína v časti Sociálne politika, dôchodky v časti Sociálne poistenie. Detaily z programu uvádzame nižšie. 

Sociálna politika

Politika trhu práce a zamestnanosť alebo „Pracovať sa vždy oplatí“

Zamestnanosť bude základným prvkom a kľúčovým pojmom riešenia sociálnej politiky. Zastávame názor, že bez vyriešenia zamestnanosti nemožno funkčný model riadenia sociálnej politiky vôbec vytvoriť.

Slovensko v oblasti zamestnanosti potrebuje zlepšiť podnikateľské prostredie s podporou tvorby pracovných miest na báze voľného globalizovaného trhu na jednej strane a tvorbou pracovných miest, ktoré budú minimalizovať pocit ekonomickej marginalizácie na strane druhej.

Prvou prioritou strany MOST – HÍD bude implementácia výziev sociálneho usporiadania Európy v oblasti zamestnanosti. Prostredníctvom štrukturálnych politík sa budeme zasadzovať o dlhodobú tvorbu pracovných miest, ktoré predovšetkým z úrovne regionálnych dopadov budú v minimálne možnej miere ovplyvňované globalizáciou ekonomického života.

Druhou prioritou strany MOST - HÍD bude riešenie problémov dôstojnej práce a sociálnej kohézie prostredníctvom verejných služieb zamestnanosti. Verejné služby zamestnanosti boli doteraz poznačené permanentnými transformačnými zmenami zameranými na služby klientom pre vyhľadávanie a sprostredkovanie zamestnania. Nízkym podielom na počte umiestnených na trhu práce a vysokými nákladmi na ich umiestnenie však začarovaný kruh nezamestnanosti v uplynulom volebnom období neriešili. Našou ambíciu bude vytvoriť skutočné služby trhu práce usilujúce sa o zvýšenie ponuky na trhu práce prostredníctvom prípravy kvalifikovanej pracovnej sily a podporujúce drobné súkromné podnikanie a ich udržateľnosť.

Treťou prioritou strany MOST - HÍD bude presadzovanie princípu dôstojná práca - dôstojný dôchodok. V súvislosti s rastom produktivity práce bude nevyhnutné postupne opustiť zafixovaný model dvoch príjmov v domácnosti. Prostredníctvom zákonov budeme presadzovať definovanie skupiny sociálne nezaintegrovaných občanov, na ktorých popri nástrojoch sociálnej ochrany budú pôsobiť aj motivačné a donucovanie prostriedky ich reintegrácie do pracovného procesu a spoločnosti.

Strana MOST – HÍD bude iniciovať a presadzovať:

1. Spracovanie nového modelu riadenia verejných služieb zamestnanosti a transparentného financovania aktívnych nástrojov politiky trhu práce s cieľom posilniť úlohu makroekonomických nástrojov pri tvorbe pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.

2. Spresnením mechanizmu motivácie evidovaných nezamestnaných aktívne pôsobiť na trhu práce s cieľom vytvoriť osobné účty pre potreby kontroly účelnosti a efektívnosti vynaložených finančných zdrojov orientovaných na posilnenie ponuky na trhu práce.

Dôchodky sa spomínajú v časti Sociálne poistenie alebo "Skončiť s prejedaním budúcich dôchodkov":

Sociálne poistenie alebo „Skončiť s prejedaním budúcich dôchodkov“

Politické a ekonomické úsilie je potrebné orientovať na posilnenie základných zásad sociálneho poistenia: univerzalitu, uniformitu, rovnosť, primeranosť, únosnú mieru solidarity, zodpovednosť občana za svoju budúcnosť a demokratickosť v riadení a správe. Logickým dôsledkom uvedených zásad sú nasledovné požiadavky:

- Každý, kto splní podmienky, bude mať zaručené dôstojné podmienky na život

- každému sa v určitej miere zhodnotí miera jeho dosahovanej príjmovej úrovne počas ekonomicky aktívneho života.

Zavedenie kapitalizácie do povinného dôchodkového zabezpečenia má hlavnú funkciu v diverzifikácii zdrojov. Práca a kapitál v skutočnosti zabezpečujú solidaritu povinnej sústavy metódou priebežného financovania a kapitalizáciou. Ide tiež o rozloženie rizika solventnosti systému, keď kapitalizácia vyvažuje demografické a ekonomické riziká priebežného systému a dopĺňa ich o pôsobenie finančného trhu. V tomto smere budeme rozvoj kapitalizačných systémov podporovať. Je potrebné ukončiť „vojnu“ proti druhému kapitalizačnému pilieru a venovať sa vráteniu jeho funkčnosti a dlhodobej stability.

Strana MOST – HÍD za vážny problém považuje nedostatočne efektívny a komplikovaný výber poistného, ktorý je tiež jednou z príčin insolventnosti systému sociálneho poistenia a následne nedostatočného priestoru pre znižovanie odvodov. Za vhodný považujeme presun kompetencií v oblasti výberu poistného na daňovú správu. Z dôvodu väčšej zodpovednosti občanov a v úsilí sprehľadniť systém odvodov sa javí vhodné, aby odvodovú povinnosť mali len občania, resp. štát v tých prípadoch, kde je platiteľom poistného.

Strana MOST – HÍD bude podporovať a presadzovať:

1. Návrh na prekalibrovanie odvodových sadzieb v jednotlivých druhoch poistenia tak, aby zodpovedali výdavkom v jednotlivých fondoch sociálneho poistenia, a obmedzenie možnosti presunov prostriedkov medzi jednotlivými fondmi. Nevyčerpané prebytky v základných fondoch sa budú po uplynutí kalendárneho roka povinne presúvať do rezervného fondu, z ktorého bude možné financovať prípadný deficit v ktoromkoľvek základnom fonde.

2. Model zjednodušenia a zefektívnenia výberu poistného. Výber poistných odvodov bude zverený daňovým úradom, ktoré budú zodpovedať aj za spracovanie príslušných výkazov a vymáhanie dlžných súm. Výber poistného bude previazaný s výberom daní a zdravotných odvodov.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.05.2011
success
error