DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Keď by chceli niečo spochybniť, tak musia spochybniť novelu rokovacieho poriadku a jej nesúlad s nejakým konkrétnym ustanovením Ústavy a ja som na to veľmi zvedavý, že novela rokovacieho poriadku, ktorá robí to, že dnes hovorí rokovací poriadok, že môžete, teda v personálnych otázkach sa hlasuje tajne, ak sa Národná rada nedohodne, že sa bude hlasovať verejne. Novela rokovacieho poriadku hovorí v personálnych otázkach sa hlasuje verejne, pokiaľ to nepredpisuje tajné hlasovanie ústava.

Robert Madej vs. Radoslav Procházka - 23.05.2011
Pravda

zákone NR SR c. 350/1996 (.pdf) Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v § 39 odseku (8) píše:

"(8) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených  ústavou,37) zákonom, pri volbe alebo pri odvolaní, alebo ak sa na tom uznesie národná rada bez rozpravy. Ak ide o volbu alebo o odvolanie, národná rada sa môže bez rozpravy uzniest, že bude o tejto veci hlasovat verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

37)               Cl. 89 ods. 1, cl. 90 ods. 1 a cl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky."

Ústava SR (.pdf):

"Cl. 89 ods. 1

Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva v tajnom hlasovaní Národná rada Slovenskej republiky nadpolovicnou väcšinou hlasov všetkých poslancov. Predseda je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky.

Cl. 90 ods. 1

Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zastupujú podpredsedovia. Tajným hlasovaním ich volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovicnou väcšinou hlasov všetkých poslancov. Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky.

Cl. 92 ods. 1

Národná rada Slovenskej republiky zriaduje z poslancov výbory ako svoje iniciatívne a kontrolné orgány; ich predsedov volí tajným hlasovaním."

novele zákona o rokovacom poriadku (.doc) sa píše:

"3. V § 39 odsek 8 znie:

(8) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou37) alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do zaciatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady.

Poznámka pod ciarou k odkazu 37 znie:

37) Cl. 89 ods. 1, cl. 90 ods. 1 a cl. 92 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

4. Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý znie:

'§ 39a

Podrobnosti o volbe a odvolávaní funkcionárov, okrem funkcionárov národnej rady podla § 2 ods. 3 písm. a) a písm. b), upraví volebný poriadok, ktorý na návrh ústavnoprávneho výboru schváli národná rada.'"

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error