DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Navyše je tam aj isté ústavnoprávne vákuum, keďže oni vyslovene hovoria, že neuznávajú právnu kontinuitu medzi rokom 44 až 90 a odvolávajú sa na takzvanú historickú ústavu, to znamená tá, ktorá platila za Rakúsko-Uhorska, čiže za čias najväčšej maďarizácie.

Rafael Rafaj vs. Igor Matovic - 01.05.2011
Zavádzajúce

Rafaj nepresne cituje text novej ústavy, následne ho nesprávne interpretuje. V preambule sa píše:

"Ctíme si výdobytky našej historickej ústavy a Svätú korunu, ktorá stelesňuje ústavnú kontinuitu Maďarska a celistvosť národa.
...
Neuznávame právnu kontinuitu komunistickej "ústavy" z roku 1949, ktorá bola základom tyranského panstva, preto ju vyhlasujeme za neplatnú.
...
Návrat samourčenia našej domoviny strateného 19. marca 1944 počítame od 2. mája 1990, od ustanovenia prvého slobode zvoleného zastúpenia ľudu. Tento deň považujeme za počiatok novej demokracie a ústavného poriadku našej domoviny."

("Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.
...
Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista "alkotmány" jogfolytonosságát, amely egy zsarnoki uralom alapja volt, ezért kinyilvánítjuk annak érvénytelenségét.
...
Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk . Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.")

Pred rokom 1949 Maďarsko nemalo písanú ústavu, len niekoľko zákonov ústavného významu, ktoré spoločne tvoria spomínanú "historickú ústavu". Súčasný text si ju len "ctí". Roky 1944-1990 sa tiež spomínajú v inom kontexte než tvrdil Rafaj.

Za najdôležitejšie však považujeme to, že všetko citované sa nachádza len v preambule novej ústavy, čo podľa nás nemá rovnakú silu ako vlastné články. Ďalej by sme chceli upozorniť na rozpor, napríklad medzi maďarskými ústavnými právnikmi Kolláthom a Gulyásom, či bude mať Maďarsko dve ústavy alebo iba jednu.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2011
success
error