DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

V prípade, že by si chcel niekto založiť nový klub ako napríklad pán Matovič alebo OKS alebo niekto iný, tak je tam klauzula, že potrebuje vyrovnať ten minimálny počet, ktorý je potrebný na prekročenie a to je vyrátané podľa príslušného kvóra na osem poslancov, takže bez ohľadu na to či sa niekto rozhodne založiť si nejakú politickú stranu alebo nie, nemá to nijaký vplyv na fungovanie politického, poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany.

Rafael Rafaj vs. Igor Matovic - 01.05.2011
Pravda

V zákone č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (.pdf) sa okrem iného píše:

"Poslanecké kluby

§ 64

(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch,a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do národnej rady.

(2) Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.

(3) Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí utvorenie poslaneckého klubu schváliť národná rada.

(4) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

(5) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu.

(6) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi.

(7) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo poverený člen poslaneckého klubu."


V zákone už nie je existencia klubu po jeho vzniku podmienená podporou ôsmych poslancov.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2011
success
error