DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Napríklad Zákon o štátnom jazyku, ktorý bol novelizovaný, odvoláva sa na lex specialis, to znamená na Zákon o používaní jazykov menšín, že tú dotyčnú, dotyčné právo upraví potom Zákon o používaní menšinových jazykov.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Pravda

V zákone č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa v §3 v ods. (2) uvádza:
 
"V štátnom jazyku sa:

b) uskutočňujú rokovania v orgánoch a právnických osobách podľa odseku 1; tým nie je dotknuté dotknuté jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu,5c)

d) vedú kroniky obcí; prípadné inojazyčné znenie musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín podľa osobitného predpisu.5d)"

5c) § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín
5d) § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error