DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Obyčajné klamstvo, že Slováci na povedzme zmiešanom území a to je jedno, či tam žijú Maďari alebo Rusíni alebo Nemci, že by sa mali učiť po maďarsky, po rusínsky a tak ďalej. To je obyčajné klamstvo. Prečítam vám paragraf 7: Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používať v úradnom styku štátny jazyk a za určitých podmienok samozrejme môžu aj jazyk menšiny, ale orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládať jazyk menšiny.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Zavádzajúce

zákone c. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf) sa okrem iného píše:

"§ 7

(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk1)za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny."

návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona c. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

"V § 7 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod ciarou 1) vypúšta.

V § 7 ods. 1 sa slová 'môžu použit' nahrádzajú slovom 'používajú'."

Novela nehovorí o tom, že úradníci "môžu použit", ale že "používajú" jazyk menšiny. Stále ale platí aj to, že nie sú povinný jazyk menšiny ovládat.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error