DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Základný problém zákona (o menšinových jazykoch, pozn.), že sa menia také zásadné veci, ako že z možnosti používať sa, ukladá v podstate úradníkom povinnosť používať.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Zavádzajúce

V zákone c. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf) sa okrem iného píše:

 "§ 7 

(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk 1) a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny.

 (2) Orgán verejnej správy v obci podla § 2 ods. 1 je povinný vytvárat podmienky na používanie jazyka menšiny podla tohto zákona a osobitných zákonov.4)"

V návrhu zákona, ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 184/1999 Z. z.o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona c. 318/2009 Z. z. (.pdf) sa okrem iného píše:

 "V § 7 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod ciarou 1) vypúšta.

 V § 7 ods. 1 sa slová 'môžu použit' nahrádzajú slovom 'používajú."

 V § 7 ods. 2 sa odkaz na poznámku pod ciarou 4) vypúšta.

 V § 7 ods. 2 sa bodka nahrádza ciarkou a pripájajú sa tieto slová: 'a to najmä prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny, zabezpecením tlmocníckych a prekladatelských služieb alebo zabezpecením vzdelávania zamestnancov v jazyku menšiny.'

 § 7 sa doplna odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

'(3) V obci podla § 2 ods. 1 sa v obecnej polícii môže v služobnom styku používat okrem štátneho jazyka aj jazyk menšiny.

 (4) Obcan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má v obci podla § 2 ods. 1 právo obracat sa v jazyku menšiny na príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojených bezpecnostných zborov, iných ozbrojených zborov, Hasicského a záchranného zboru a obecnej polície (dalej len 'bezpecnostné a záchranné zbory'). Organizacné zložky bezpecnostných a záchranných zborov v obci podla § 2 ods. 1 vytvárajú podmienky na používanie jazyka menšiny podla tohto zákona a osobitných zákonov, a to najmä tým, aby medzi ich príslušníkmi boli v dostatocnom pocte zastúpené osoby, ktoré ovládajú jazyk menšiny."

Avšak tým, kto je povinný ovládat jazyk menšiny, resp. zabezpecit niekoho, kto ho ovláda, je orgán verejnej správy, nie úradník ako taký. Rovnako o novele píše aj TASR, ktorá uvádza: "V jazyku menšiny budú v úradnom styku komunikovat aj zamestnanci orgánov verejnej správy. Zákon im ale neukladá povinnost ho ovládat."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error