DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

...výbor ministrov Rady Európy prerokoval hodnotiacu správu Maďarska k uplatňovaniu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov. Správa hodnotí ako si Maďarsko plní záväzky vyplývajúce z tejto charty a výbor ministrov prijal konkrétne odporúčania na nápravu zisteného stavu. V správe sa okrem iného konštatuje, že Maďarsko prijalo taký prístup, pre ktorý bude ťažké zachrániť menšinové jazyky pred zásadným úpadkom. Toto je podstata pani redaktorka a to nehovorí Jano Slota ani SNS. To hovorí výbor ministrov Rady Európy.

Ján Slota - 28.03.2011
Zavádzajúce

Správa Rady Európy (.pdf) z 10. Marca 2010 je výsledkom monitoringu nezávislých expertov zameriavajúceho sa na aplikáciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Maďarsku. Vo štvrtej kapitole dokumentu je v desiatich článkoch uvedený súhrnný nález odbornej komisie vzťahujúci sa na podporu a ochranu regionálnych alebo menšinových jazykov v Maďarsku.

Z tejto kapitoly Slota citoval čl. J (presnejšie jeho časť), a dezinterpretoval tak celkový obsah tohto nálezu.

Odstavec J konštatuje:

The Committee of Experts observers, in particular regarding measures under Articles 8, 9 and 10 of the Charter that Hungarian authorities adopt an approach that will make it difficult to preserve minority languages from substantial decline. In particular, they tend to rely too much on the initiative of the minority language users instead of systematically taking proactive measures.

(Voľný preklad: Odborná komisia pozoruje, že obzvlásť v prípade článkov 8, 9 a 10 Charty maďarské úrady prijímajú prístup, ktorý sťaží zachovanie menšinových jazykov pred zásadným úpadkom. Maďarské orgány majú sklon spoliehať sa až príliš na podnety zo strany užívateľov menšinového jazyka namiesto toho, aby systematicky prijímali proaktívne opatrenia.)

Článok 8 sa týka oblasti vzdelávania, 9 súdnictva a 10 správnych orgánov a verejnej služby.

Uvedením, že "v správe sa okrem iného konštatuje..." obišiel napríklad čl. A štvrtej kapitoly (str. 27), v ktorom sa píše:

"The Committee of Experts recognises the value of the unique system of minority self-government, which is in principle beneficial to the protection and promotion of minority languages."

(Voľný preklad: Odborná komisia oceňuje nastavený systém menšinovej samosprávy, ktorý je v zásade prospešný pre ochranu a podporu menšinových jazykov.)

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error