DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Žiadne také, žeby sa vzťahovalo používanie jazyka národnostných menšín pri obvodných úradoch na celé územie. Vôbec to nie je pravda. Ak jeden účastník trvá na tom aby sa používal štátny jazyk, tak sa bude používať štátny jazyk.

Rafael Rafaj vs. Pavol Abrhan - 07.03.2011
Pravda

Predkladaná novela zákona o používaní jazykov národnostných menšín hovorí:

„§ 2 Používanie jazyka menšiny v úradnom styku
(1) Ak obcania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podla posledného scítania obyvatelov v obci najmenej 15 % obyvatelstva, môžu v tejto obci používat v úradnom styku jazyk menšiny.

(2) Zoznam obcí podla odseku 1 ako aj zoznam oznacení obcí podla odseku 1 v jazykoch menšín ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(3) Obcan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo v obci2a) podla odseku 1 komunikovat v ústnom a písomnom styku pred orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou právnickou osobou (dalej len 'orgán verejnej správy') vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán verejnej správy poskytne odpoved na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín podla osobitného predpisu2b). V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva podla prvej vety a zabezpecí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditelnom mieste.

(...)


(8) Obcania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, môžu v úradnom styku v obci, ktorá nesplna podmienky podla odseku 1, pri ústnej komunikácii používat jazyk menšiny, ak s tým zamestnanec orgánu verejnej správy a osoby zúcastnené na konaní súhlasia."

Z uvedeného vyplýva, že jazyk menšín sa môže zo strany obcanov používat v prípade územia s 15% zastúpením menšiny, na ostatnom území môžu menšinový jazyk použit ak s tým úradník a ostatné zúcastnené strany súhlasia.

Ak by "úcastník" (rozumieme tým obcana na úrade, nie úradníka) trval na používaní štátneho jazyka na úrade v obci, kde je 15% zastúpenie menšiny, úradník pochopitelne má ovládat štátny jazyk. Ako by sa riešila situácia, kedy na "menšinovom území" chcú s tým istým úradníkom komunikovat aj príslušník menšiny aj väcšiny, a teda aký jazyk sa má používat, zákon nehovorí.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error