DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Dokonca podpredsedovi vlády sa dala možnosť (v zákone o jazyku národnostných menšín, pozn.), aby si vyžadoval informovanie štátnych orgánov, akým spôsobom sa konkrétny zákon uplatňuje.

Rafael Rafaj vs. Pavol Abrhan - 07.03.2011
Pravda

Podla predkladanej novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín

za § 7 sa vkladajú nové § 7a až 7d, ktoré znejú:

„§ 7a Právomoc podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre ludské práva a národnostné menšiny

(1) Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ludské práva a národnostné menšiny 8) (dalej len 'podpredseda vlády') poskytuje odbornú a metodickú pomoc orgánom verejnej správy a organizacným zložkám bezpecnostných a záchranných zborov pri vykonávaní tohto zákona.

(2) Podpredseda vlády predkladá vláde Slovenskej republiky raz za dva roky správu o stave používania jazykov menšín na území Slovenskej republiky. K správe podla prvej vety pred jej predložením zaujme stanovisko Rada vlády pre ludské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnost.

(3) Na úcel podla odseku 2 je podpredseda vlády oprávnený vyžadovat od orgánov verejnej správy informácie a písomné podklady o používaní jazyka menšín v oblasti ich pôsobnosti.

(4) Prvú správu podla odseku 2 predloží podpredseda vlády do 31. decembra 2012.
"

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error