DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

...a čo je podstatné zrušuje sa zákon 191/1994 o označovaní tzv. Tabuľový zákon a viete prečo? Pretože ten obsahuje v § 3 odd. 3, ktorý nepripúšťa legalizáciu takých označení obcí, ktorých názov pochádza z roku 1867-1918 alebo počas maďarizácie ´38 a ´45 teda okupácie po Viedenskej arbitráži.

Rafael Rafaj vs. Pavol Abrhan - 07.03.2011
Pravda


Či je motivácia na zrušenie tabuľového zákona práve taká, ako uvádza Rafaj nevieme, pravdou ale je, že Zákon 191/1994 o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín obsahuje aj ustanovenia:

"§3

(1) Obec môže formou hlasovania svojich obyvateľov 2) rozhodnúť o zmene označenia obce uvedenej v prílohe tohto zákona a môže touto formou určiť označenie obce v jazyku národnostnej menšiny, ak sa v prílohe tohto zákona toto označenie nenachádza.

(2) Hlasovanie podľa odseku 1 je platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa osobitného predpisu. 3) Rozhodnutie obce podľa odseku 1 je prijaté, ak zaň platným spôsobom hlasovalo aspoň 80% obyvateľov obce, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na obce, ktorých názov bol zmenený v rokoch 1867 až 1918 a 1938 až 1945."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.03.2011
success
error