DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Chmel

Tá motivácia vyplýva z takého jednoduchého faktu, že sme si túto úlohu dali do programového vyhlásenia vlády a programové vyhlásenie vlády je pre nás natoľko záväzné, že nemáme dôvod diskutovať o tom či tú úlohu budeme plniť alebo nie. (zákon o používaní menšín, pozn.)

28.02.2011
Pravda

V programovom vyhlásení vlády je uvedené, že: ,,V oblasti školstva vláda SR podporí zvýšenie kvality vyučovania materinského jazyka, rovnako ako kvalitu a účinnosť vyučovania slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom menšín. Podporí inováciu pedagogických metód v menšinových školách vrátane zásobovania menšinových škôl aktuálnymi a modernými učebnicami, posilní spoluprácu medzi školami s vyučovacím jazykom slovenským a jazykom menšín."

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2011
success
error