DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

...ak je obec v ktorej je 2000 ľudí nezamestnaných a starosta by ich chcel využiť, tak on ich dnes môže využiť napr. Na zametanie chodníkov alebo zbieranie papierov popri ceste, ale vo svojej obci. Jednoducho nebolo možné starostovi využiť týchto ľudí na práce, ktoré sú v extraviláne. Samozrejme my, teraz to rozširujeme, túto možnosť, aj na samosprávu, na vyššie územné celky. Nie len na starostov a primátorov. Alebo aby to mohli robiť aj iné subjekty.

28.02.2011
Pravda

V zákone o službách zamestnanosti sú v paragrafe 52 a 52a uvedené dva typy príspevkov na aktivačnú činnosť - jeden typ je za aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec, druhý je za aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby. Podľa odseku dva paragrafu 52 sú menšie obecné služby pre obec organizované obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec.


Do druhého čítania prešiel v parlamente návrh poslancov Kužmu a Horvátha na zmenu zákona o službách zamestnanosti, ktorý navrhuje zmenu paragrafu 52. Podľa nej sa možnosť poskytovania aktivačnej činnosti rozširuje z obce na samosprávne kraje a ďalšie subjekty:

Organizátorom menších obecných alebo verejnoprospešných služieb je
a) obec alebo samosprávny kraj,
b) rozpočtová alebo príspevková organizácia, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
c) právnická osoba založená štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu,
e) Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
f) Slovenská správa ciest.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error