DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Tento rok každý občan SR zaplatí 236 eur iba na úrokoch z dlhu ktorý má táto krajina.

28.02.2011
Nepravda

V štátnom rozpočte, hovoria o výdavkoch na obsluhu štátneho dlhu rôzne položky, nie len úroky z dlhu. Dohromady by v tomto roku mali tieto položky predstavovať (.doc) spolu 1,163 mld. eur. 

Tieto výdavky zahŕňajú: Výplaty výnosov majiteľom „rezidentom“ štátnych dlhopisov vydaných na domácom finančnom trhu, výplaty výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných v roku 2001 za účelom reštrukturalizácie vybraných bánk a výplaty výnosov rehabilitačných dlhopisov, Úrokové náklady v položke Diskont pri emisiách štátnych dlhopisov z dlhopisov vydaných na domácom trhu, Náklady súvisiace s riadením rizík štátneho dlhu sa členia na splácanie úrokov v rámci refinančného systému Ministerstva financií SR Štátnej pokladnici, náklady spojené s finančnými operáciami súvisiace najmä so štátnymi pokladničnými poukážkami a peňažnými transakciami, Poplatky spojené so správou štátneho dlhu, emisií štátnych cenných papierov (poplatky za služby Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s., Bratislava, Burzy cenných papierov, a.s., Bratislava a iné bankové služby), Výplata výnosov majiteľom štátnych dlhopisov, ktoré ministerstvo financií vydalo v zahraničí a výplaty výnosov majiteľom – nerezidentom štátnych dlhopisov vydaných na domácom finančnom trhu, Splatné úroky z úverov poskytnutých zahraničnými veriteľmi (EIB, Svetová banka, Japonská banka pre medzinárodnú spoluprácu, ŠFCH, SAL a ERL, ŽSR), Ostatné platby predstavujúce úhradu poplatkov za správu a vedenie účtov v civilnej a špeciálnej oblasti vyplácané ČSOB, a.s., Praha, Českej národnej banke, poplatky za čerpanie nových úverov, prípadne poplatky z nečerpania, poplatky pre ratingové agentúry a možné poplatky za vydanie štátnych dlhopisov v zahraničí.

K Septembru 2010 malo Slovensko 5,43 milióna obyvateľov, na jedného tak vychádza položka 214 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.02.2011
success
error