DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Tá zmluva z 95. roku, ktorú pán Mečiar podpísal v Paríži podpísal s Hornom, je stále platná. V súlade s ňou postupujú aj bilaterálne rokovania, napríklad pri príprave zmluvy o dvojitom občianstve.

Ivan Mikloš vs. Peter Kažimír - 21.02.2011
Pravda

Zmluvu o dobrom susedstve o priateľskej spolupráci medzi SR a MR podpísali 19. Marca 1995 v Paríži v Matignonskom paláci vtedajší premiéri Slovenska a Maďarska. Za slovenskú stranu V. Mečiar a za maďarskú stranu G. Horn. V zmluve sa okrem iného píše:

"Článok 22

(1) Táto zmluva sa uzaviera na obdobie 10 rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy na nasledujúce päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie písomne najmenej jeden rok pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

(2) Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

(3) Zmluvné strany zaregistrujú túto zmluvu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov. Dané v Paríži dňa 19. marca 1995 v dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a maďarskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť."


Celé znenie zmluvy môžete nájsť tu (.pdf).

Dátum zverejnenia analýzy: 20.02.2011
success
error