DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Igor Matovič

OĽaNO

Ale zase to, čo sme sľúbili ľuďom, aj na stránke to máme, je postoj k tomu dvojakému občianstvu.

Igor Matovic - 14.02.2011
Zavádzajúce

Na stránke Obyčajných ľudí sú prezentované tri roviny, cez ktoré hnutie nazerá na "maďarský problém". Prvá vyjadruje postoj k dvojitému občianstvu, avšak o žiadnom konkrétnom sľube sa nedá hovoriť. Druhý sa vyjadruje k autonomistickým snahám Duraya a jeho súkmeňovcoch, nie však k prijímaniu štátneho občianstva. Autonómia južných území (kultúrna? politická?) je niečo iné, ako prijatie Maďarského občianstva.

"Prvá je prob­lém s ma­ďar­skými ex­tré­mis­tami žijú­cimi v Maďarsku. (...) Taktiež za ne­bez­pečné po­va­žu­jeme aj ak­ti­vity naj­sil­nej­šej strany Fidesz, ktoré sme­rujú k po­sil­ňo­va­niu ma­ďar­skej spo­lu­pat­rič­nosti aj for­mou za­vá­dza­nia dvo­j­itého štát­neho občianstva.

Druhá je prob­lém s ma­ďar­skými ex­tré­mis­tami žijú­cimi na Slovensku. S po­hor­še­ním sle­du­jeme vý­roky pána Duraya a jeho súk­me­ňov­cov, ktorý ot­vo­rene spo­mí­najú ako formu rie­še­nia ma­ďar­skej otázky, vy­tvo­re­nie au­to­nó­nie na­šich juž­ných území. Sme toho ná­zoru, že kaž­dému ob­ča­novi Slovenskej re­pub­liky, ktorý koná proti za­cho­va­niu ce­lis­tvosti úze­mia Slovenskej Republiky, by malo byť zo zá­kona au­to­ma­ticky od­ňaté štátne ob­čian­stvo SR."

Dátum zverejnenia analýzy: 13.02.2011
success
error