DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Napríklad v školách s vyučovacím jazykom menšín, prečo by nemohli nepedagogickú dokumentáciu, uznesenia, rôzne svoje zápisnice robiť vo vyučovacom jazyku danej školy a len tie veci, ktoré je možné kontrolovať, napríklad uznesenie poprípade preukázať aj v slovenčine. Ale zákon prikazoval zbytočne. (prikazoval vytváranie zápisníc v slovenskom jazyku, pozn.)

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Pravda

Zákon o štátnom jazyku z roku 2009 stanovuje:

"§ 4 Používanie štátneho jazyka v školstve

(3) Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariadeniach sa vedie v štátnom jazyku. V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.8b) V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, 8a) sa ďalšia dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny."

Novela zákona prijatá v decembri 2010 mení paragraf 4, ods. 3, časť 8b takto:

„Rozsah ďalšej dokumentácie, ktorá sa nemusí viesť v štátnom jazyku v školách a školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín,8a) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo kultúry po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error