DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Musíte mať povedzme na obchodoch najprv po slovensky, potom po maďarsky, ináč dostanete pokutu atď. (podľa starého jazykového zákona, pozn.) To tam už nie je.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Pravda

Novela zákona o štátnom jazyku vypúšta podmienku poradia jazykových verzií nápisov v oblasti verejného styku. Zároven mení kritériá na udelenie pokuty za porušenie zákona.

Podla zákona o štátnom jazyku z roku 2009:

"§ 8 Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku

(6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy urcené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauracných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železnicných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazycné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byt obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazycný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.

§ 9a Pokuty 
(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podla § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podla § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v urcenej lehote alebo nevykonajú v urcenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podla § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikatelom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5 000 eur."

Podla novej úpravy, ktorá bola schválená v roku 2010 sa paragraf 6 mení nasledovne:

"V § 8 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: 'V nápisoch a oznamoch urcených na informovanie verejnosti v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk tejto národnostnej menšiny podla osobitného predpisu,11g) a v reklame sa poradie textov neurcuje.'

§ 8 sa doplna odsekom 7, ktorý znie:
'(7) Povinnost stanovená v odseku 6 sa nevztahuje na obchodné meno, ochrannú známku, názov inštitúcie zapísaný alebo zaradený do registrov alebo zoznamov podla zákonov platných v Slovenskej republike alebo v inom clenskom štáte Európskej únie alebo v zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore a na použitie mena a priezviska, ktoré sú súcastou nápisu, reklamy a oznamu urceného na informovanie verejnosti, a na niektoré zaužívané výrazy v cudzom jazyku, ktoré sa zvycajne používajú spolu s obchodnou znackou v texte reklám, sú známe najširšej verejnosti a sú súcastou reklamy.
'

V § 9a odsek 1 znie: '(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy urcené pre verejnost alebo o informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpecnosti alebo majetku obcanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v urcenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v urcenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložit pokutu od 50 do 2 500 eur.'"

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error