DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Jedno je isté, že nič viac sme neurobili, len sme odstránili tú, dá sa povedať, tie pasáže, alebo sme zjemnili niektoré, hlavne hovorím teraz o pokutách, ktoré vyvolávali strach.

Pavol Paška vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Pravda

V decembri 2010 poslanci schválili novelu zákona o štátnom jazyku, ktorá zmierňuje pokuty za nedodržiavanie zákona. Kým podľa zákona, ktorý prijala Ficova vláda boli pokuty stanovené v rozmedzí 100 až 5000 eur, novela ich znižuje na 50 až 2500 eur. Po novom je možné pokutu udeliť za porušenie ustanovení zákona a ak ide o nezverejnenie informácie verejnej správy a informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR.


Novela z roku 2009:

"§ 9a Pokuty
(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5 000 eur."

Novela z roku 2010:

V § 9a odsek 1 znie: „(1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu tohto zákona a ak ide o informácie verejnej správy určené pre verejnosť alebo o informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky a ani po písomnom upozornení nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu v určenej lehote alebo k vykonaniu nápravy zistených nedostatkov v určenej lehote, ministerstvo kultúry môže uložiť pokutu od 50 do 2 500 eur.“

Všetky zmeny v zákone si môžete prečítať v súčasnej novele zákona.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error