DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

Ale ešte raz. Ústavný súd odmietol z 5 návrhov na protiústavnosť 4 a vyniesol nesúlad v článku 15, ktorý hovorí, Zákona 581, ktorý hovorí o tom, že zisk, čo je rozdiel medzi príjmom a výnosom, musí byť použitý len v zdravotníctve.

Robert Fico vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Pravda

Ústavný súd 26. januára 2011 rozhodol, že obmedzovanie zdravotných poisťovní v slobodnom nakladaní so ziskom je protiústavné.Tlačové komuniké k rozhodnutiu Ústavného súdu (pdf.).

Ústavný súd vyniesol nesúlad § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s Ústavou SR.

§ 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach hovorí:

"Ak po splnení zákonných povinností podľa osobitných predpisov 35aaa) a povinnosti uvedenej v odseku 1 písm. b) je pri verejnom zdravotnom poistení výsledkom hospodárenia kladný výsledok, možno ho použiť len na úhrady v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, 25) a to najneskôr do konca kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa kladný hospodársky výsledok vytvoril, a spôsobom, ktorý by neohrozoval sústavné a účinné plnenie povinnosti zdravotnej poisťovne zabezpečovať pre poistencov dostupnosť zdravotnej zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona [odsek 1 písm. a)] a nebol by v rozpore s povinnosťou zdravotnej poisťovne uhrádzať poskytnutú zdravotnú starostlivosť riadne a včas."

Tlačové komuniké ďalej konštatuje, že ÚS v ďalších 5 bodoch návrhu poslancov nevyhovel.

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error