DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Paška

SMER-SD

A viete čo je zaujímavé? Že aj Ústavný súd v argumentácii nenapáda legitimitu tohto návrhu. To znamená, že nemôžu tvoriť zisk, ale hovorí o tom, že zákonodarca nedostatočne obhájil verejný záujem, pretože pôvodný zákonodarca stanovil tento subjekt, ako komerčný zo ziskom.

Robert Fico vs. Béla Bugár - 07.02.2011
Neoveriteľné

Kompletné rozhodnutie ÚS (sp. zn. PL. ÚS 3/09) zatiaľ nie je dostupné. K dispozícií máme len Tlačové komuniké k rozhodnutiu.

V tomto komuniké nie je nikde napísané, že zákonodarca nedostatočne obhájil verejný záujem. Nález ÚS hovorí:

"1. Ustanovenie § 15 ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 20 ods. 1 a 4 a čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd."

Na druhej strane je pravda, že v ďalších bodoch ÚS nevyhovel podnetom poslancov a v 3. bode uvádza:

"Ústavný súd nespochybňuje tvrdenie skupiny poslancov, že prostredníctvom § 15 ods. 6 zákona o zdravotných poisťovniach sa zásadným spôsobom obmedzilo pôsobenie princípov trhovej ekonomiky vo sfére verejného zdravotného poistenia (odsek 1) a tiež to, že ide o legislatívne opatrenie, ktoré neslúži na ochranu a podporu hospodárskej súťaže (odsek 2). Na druhej strane zdôrazňuje, že princípy vyjadrené v čl. 55 ústavy nemožno chápať absolútne. Ak ústavný súd v rozhodnutí PL. ÚS 13/97 v nadväznosti na vtedy platnú úpravu ustanovenú zákonom č. 273/1994 Z. z. uviedol, že "Zdravotné poistenie... patrí k tým spoločenským vzťahom, ktoré vo verejnom záujme sú vyňaté z hospodárskej súťaže", tak tým zároveň vyslovil aj právny názor, že je z ústavného hľadiska akceptovateľná aj taká právna úprava verejného zdravotného poistenia, v rámci ktorej sa pôsobenie nástrojov trhovej ekonomiky, a teda aj hospodárskej súťaže vylúči, alebo výrazným spôsobom obmedzí. Zavedenie takejto organizácie verejného zdravotného poistenia preto nemožno vylúčiť aj do budúcnosti, o to viac, že sa v takejto podobe uplatňuje vo viacerých štátoch Európskej únie."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error