DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...existuje zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom, ktorá zakazuje dvojité štátne občianstvo...

07.02.2011
Pravda

Zmluva č. 37/1961 Z. z. platná od roku 1961 medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva (ktorá je aj súčasťou slovenského právneho poriadku), rieši otázku zamedzenia dvojitého občianstva. Na základe tohto dohovoru si občania s občianstvom SR a MR môžu dobrovoľne vybrať, ktoré občianstvo si ponechajú. V podstate táto zmluva teda znemožňuje dvojité občianstvo.

"Dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Maďarskou ľudovou
republikou o úprave niektorých otázok štátneho občianstva Prezident Československej socialistickej republiky a Prezidiálna rada Maďarskej ľudovej republiky, majúc na zreteli, že sa vyskytuje určitý počet osôb, ktoré obe zmluvné strany podľa svojho zákonodarstva považujú za svojich občanov, vedení prianím, aby prípady dvojakého štátneho občianstva sa odstránili tým spôsobom, že si dotknuté osoby zvolia štátne občianstvo jednej z oboch zmluvných strán na základe dobrovoľnosti, rozhodli sa uzavrieť tento Dohovor."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error