DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Len pri ustanovení poslaneckého klubu je nutných tých 8 poslancov, ktorí sú zo zákona, lebo keď máte 5%, tak musíte mať minimálne 8 poslancov.

Pavol Hrušovský vs. Pavol Paška - 07.02.2011
Pravda

V zákone č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (.pdf) sa okrem iného píše:

"Poslanecké kluby

§ 64

(1) Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch,a to podľa príslušnosti k politickým stranám, politickým hnutiam alebo k volebným koalíciám, za ktoré boli zvolení do národnej rady.

(2) Ak dôjde počas volebného obdobia k rozdeleniu volebných koalícií alebo k zlúčeniu politických strán alebo hnutí, rozdelia sa alebo zlúčia aj ich poslanecké kluby, ak spĺňajú podmienky podľa tohto zákona.

(3) Ak sa chcú poslanci združiť do poslaneckého klubu iným spôsobom ako podľa odseku 1 alebo odseku 2, musí utvorenie poslaneckého klubu schváliť národná rada.

(4) Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

(5) Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej osem poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia poslaneckého klubu.

(6) Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi predsedovi národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, meno a priezvisko predsedu a podpredsedu poslaneckého klubu a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi.

(7) V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda, alebo poverený člen poslaneckého klubu."

Dátum zverejnenia analýzy: 06.02.2011
success
error