DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Je dôležité mať na čele generálnej prokuratúry generálneho prokurátora aj keď opäť zákon na túto situáciu pamätá a už to je isté posolstvo, ak zákon pamätá na to, že tu generálny prokurátor nemusí byť zvolený v čase, keď tomu predchádzajúcemu uplynie funkčné obdobie, tak zákon pred počíta, predpokladá tú možnosť, že sa to Národnej rade nepodarí,

Radoslav Procházka vs. Robert Fico - 31.01.2011
Pravda

Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR pripúšťa možnosť nezvolenia GP na prvý a ani druhý krát. Stanovuje toto:

"ŠESTNÁSTA ČASŤ
NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIEGENERÁLNEHO PROKURÁTORA

§ 123

(1) Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor predloží návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom ústavnoprávneho výboru
navrhne na program najbližšej schôdze národnej rady.

(2) Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada.

(3) Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.

(4) Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba.

(5) Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet získali.

(6) Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby.


§ 125

Podrobnosti o podávaní návrhov na vymenovanie a odvolanie generálneho prokurátora upraví volebný poriadok, ktorý schváli národná rada."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error