DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Radoslav Procházka

#SIEŤ

Je tu rozsiahla a dlhodobá judikatúra ústavného súdu, ktorá hovorí, že nemôže zákonodarca priamo vyvlastňovať, ale musí to urobiť nezávislý orgán, najskôr správny orgán a potom súd a toto presne vytýka ústavný súd tomu zákonu, že dopredu povedal výsledok tak ako to potvrdil pán poslanec, ten pozemok jednoducho musí byť vyvlastnený a ešte pred tým, než prebehne vyvlastňovacie konanie, tak sa vlastne môže aj užívať. Kolaudácia môže prebehnúť pred tým, než ten pozemok vyvlastnia,

Radoslav Procházka vs. Robert Fico - 31.01.2011
Pravda

Ústavný súd v tlačovom komuniké dôvodí: "...umožňujú výstavbu fakticky neodstrániteľnej stavby na cudzom pozemku bez akéhokoľvek hmotnoprávneho titulu stavebníka k pozemku, a bez súhlasu vlastníka pozemku. Zákonodarca síce neodstránil podmienku hmotnoprávneho titulu, jeho preukázanie však odložil až k okamihu kolaudácie, prípadne aj na neskôr. Tým však okrem iných negatív, fakticky redukoval vyvlastňovacie konanie na konanie o výške náhrady za vyvlastnenie pozemku"

a ďalej "Vytvárajú klamlivý dojem, že možno stavať na cudzom pozemku, keďže neskôr bude pozemok predsa len vyvlastnený. Z právneho poriadku však vyplýva, že to vôbec nie je také jednoznačné. Naopak, vyvlastňovacie konanie sa nemusí skončiť vyvlastnením nehnuteľnosti, ale aj zamietnutím návrhu na vyvlastnenie (...)

Problémom napadnutých ustanovení je skutočnosť, že k formálnemu vyvlastňovaniu alebo odkúpeniu nehnuteľností nedošlo pred začatím stavebných prác, a teda sa stavia na pozemkoch cudzích, ešte nevyvlastnených (...)

Stavebný úrad - Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky už vydaním stavebného povolenia de-facto vyvlastňuje nehnuteľnosť, a krajský stavebný úrad vo vyvlastňovacom konaní už len určuje výšku náhrady."

Dátum zverejnenia analýzy: 30.01.2011
success
error