DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

A teraz, reakcia vlády Róberta Fica bola razantná, adekvátna a veľmi správna. Pripomínam, že bola robená už v podstate krátko pred voľbami. Tam už bol trošku aj problém, povedal by som, s parlamentom, ale dokázali sme to a bol prijatý zákon, ktorý napríklad je takmer totožný so zákonom, ktorý platí v Českej republike.

Edita Pfundtner vs. Marek Madaric - 24.01.2011
Pravda

Zásadná zmena zákona o štátnom obcianstve, ktorú prijala Ficova vláda, sa týka nového spôsobu straty slovenského obcianstva pri dobrovolnom nadobudnutí cudzieho obcianstva. K strate obcianstva dochádza podla novely zákona (.pdf):

"1. § 9 odsek 1 znie:
'(1) Štátne obcianstvo Slovenskej republiky možno stratit
a) prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadost,
b) nadobudnutím cudzieho štátneho obcianstva na základe výslovného prejavu vôle.'

2. § 9 sa doplna odsekmi 16 až 22, ktoré znejú:
'(16) Štátny obcan Slovenskej republiky stráca štátne obcianstvo Slovenskej republiky dnom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadost, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho obcianstva, dobrovolne nadobudne cudzie štátne obcianstvo.
(17) K strate štátneho obcianstva podla odseku 16 nedôjde, ak štátny obcan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne obcianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym obcanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne obcianstvo manžela nadobudol za trvania spolocného manželstva.
(18) K strate štátneho obcianstva podla odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne obcianstvo nadobudnuté narodením.'
"

Podla ceskej úpravy osoba stráca ceské obcianstvo, ak na vlastnú žiadost získa cudzie štátne obcianstvo:

"CÁST DRUHÁ
Pozbývání státního obcanství
§ 13
Státní obcanství Ceské republiky se pozbývá
a) prohlášením (§ 16),
b) nabytím cizího státního obcanství (§ 17) s výjimkou prípadu,
kdy k nabytí cizího státního obcanství dojde v souvislosti s
uzavrením manželství nebo narozením dítete.

§ 17
Nabytím cizího státního obcanství
Státní obcan Ceské republiky pozbývá státní obcanství Ceské
republiky okamžikem, kdy na vlastní žádost nabyl cizí státní
obcanství s výjimkou, kdy cizí státní obcanství nabyl v
souvislosti s uzavrením manželství nebo narozením."


V ohladoch, ktoré upravujú stratu obcianstva teda ide o zhodu v oboch zákonoch.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.01.2011
success
error