DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Že prvý problém je v tom, že vodič o ničom nevedel a my nemáme oprávnenie, polícia nemá oprávnenie na to, aby nevinného človeka do toho zatiahla.

R. Kalinák vs. D. Lipšic - 10.01.2011
Pravda

Ani Trestný poriadok, ani Zákon o policajnom zbore nedovoľuje policajtom použiť osobu (vodiča) pri kontrolovanej dodávke, v § 39 Zákona o policajnom zbore sa hovorí 
§ 39
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
 (1) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie osôb a vecí, monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov, kontrolovaná dodávka, 18a) kriminálne spravodajstvo, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, objekty a miesta používané pod legendou a predstieraný prevod veci.
 
 (2) Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane legalizanta a agenta, pri zabezpečovaní ochrany určených osôb, ochrany strážených objektov, ochrany štátnej hranice a v prípadoch uvedených v § 36 a osobitnom predpise; 18aa) prostriedky operatívno-pátracej činnosti je Policajný zbor v súvislosti s činnosťou kriminálneho spravodajstva oprávnený používať pri vykonávaní bezpečnostnej previerky podľa osobitného predpisu. 18ab)
 
 (3) Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie spracúvanie informácií o osobách a dopravných prostriedkoch v rozsahu údajov podľa Schengenského dohovoru, 18aa) ktoré získali útvary Policajného zboru pri plnení svojich úloh.

Osoby "konajúce v prospech" polície sú vedome spolupracujúce. Ak zákon nehovorí, že polícia môže použiť niekoho na prevoz kontrolovanej dodávky bez jeho vedomia, tak to urobiť nemôže.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.01.2011
success
error