DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Viera Tomanová

SMER-SD

Na viac v zákone o sociálnom poistení boli zavedené nové, nové definované pojmy, zamestnanec, samostatne zárobková činná osoba, vymeriavaci základ a podobne. Toto sú všetko veci a dá sa povedať, že po siedmich rokoch účinnosti zákona meniť základné pojmy, to je priam katastrofa...

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Pravda

Na základe zákona o sociálnom poistení č.461/2003 Z. z.. s účinnosťou od 1.januára 2011 okrem ustanovených bodov v článku I, u ktorých sa navrhuje účinnosť 1. januára 2012 sa v osobitej časti (B) článku I okrem iného píše:

Článok I K bodom 1 až 3
"V návrhu novely zákona o sociálnom poistení sa v súlade s cieľom zjednotenia výberu odvodov a daní definujú základné pojmy, a to zárobková činnosť, zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnávateľ. Súčasne sa aj novo definuje osobný rozsah sociálneho poistenia, vznik a zánik sociálneho poistenia tak, aby tieto základné pojmy a zásady boli kompatibilné s príslušnými daňovými predpismi."

Článok I  K bodom 37 až 41 a 45
"Za účelom predchádzania zneužívaniu systému nemocenského poistenia neodôvodneným čerpaním prostriedkov nemocenského poistenia sa navrhuje, aby pri existencii poistného pomeru kratšieho ako 31 dní, rozhodujúcim obdobím na určenie denného vymeriavacieho základu bol predchádzajúci kalendárny rok, a to bez ohľadu na to, či v rozhodujúcom období trvalo nemocenské poistenie nepretržite. Ak v rozhodujúcom období poistenec nemal vymeriavací základ, nemocenské, ošetrovné a materské sa určí z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ktorým je jedna tridsatina 44,2 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol dôvodu na poskytnutie uvedenej nemocenskej dávky (t. j. jedna tridsatina 44,2 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky spred dvoch rokov)."

K bodom 42 a 46

"Ustanovuje sa maximálna suma denného vymeriavacieho základu na určenie výšky nemocenských dávok."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error