DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

...ale ja by som ešte k predčasným dôchodokom povedal, že oni tie dôchodky predčasné, aby neboli využívané v maximálnej miere, tak sú s nárokom na predčasný dôchodok spojené aj nepopulárne úpravy, že predčasnému dôchodcovia sa vypočítaný dôchodok za každý mesiac, ktorý mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku kráti o pol percenta...

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Pravda

Podľa zákona o sociálnom poistení č.461/2003 Z. z.. sa okrem iného píše aj o tomto:

"§ 68 ods.1 Určenie sumy predčasného starobného dôchodku

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia znížený o 0, 5 % za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku do dovŕšenia dôchodkového veku; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako."

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error