DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Július Brocka

KDH

Pozrite sa, ak niekto je poberateľ starobného dôchodku, to znamená, on splnil tie zákonné podmienky, ktoré tu platia desaťročia, že dovŕši dôchodkový vek, to znamená jemu sme neskrátili tú lehotu.

Robert Fico, Július Brocka vs. Viera Tomanová - 20.12.2010
Pravda

V pôvodnom zákone c. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (.pdf) sa okrem iného píše:

STAROBNÝ DÔCHODOK

§ 65

Podmienky nároku na starobný dôchodok

 

(1) Poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 10 rokov a dovršil dôchodkový vek.

(2) Dôchodkový vek je 62 rokov veku poistenca, ak tento zákon neustanovuje inak.

 

(3) Mužovi, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2005 dovršil vek 60 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 60 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov.

 

(4) Žene, ktorá vychovala pät detí alebo viac detí a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2014 dovršila vek 53 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 53 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsatsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsatšest kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008štyridsatpät kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 pätdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 šestdesiattri kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 devätdesiat kalendárnych mesiacov,

k) v roku 2014 devätdesiatdevät kalendárnych mesiacov.

 

(5) Žene, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2013 dovršila vek 54 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 54 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsatsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsatšest kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008štyridsatpät kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 pätdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 šestdesiattri kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov,

j) v roku 2013 devätdesiat kalendárnych mesiacov.

 

(6) Žene, ktorá vychovala dve deti a v období od 1. Januára 2004 do 31. decembra 2012 dovršila vek 55 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 55 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsatsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsatšest kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008štyridsatpät kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 pätdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 šestdesiattri kalendárnych mesiacov,

h) v roku 2011 sedemdesiatdva kalendárnych mesiacov,

i) v roku 2012 osemdesiatjeden kalendárnych mesiacov.

 

(7) Žene, ktorá vychovala jedno dieta a v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2010 dovršila vek 56 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 56 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsatsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsatšest kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008štyridsatpät kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 pätdesiatštyri kalendárnych mesiacov,

g) v roku 2010 šestdesiattri kalendárnych mesiacov.

 

(8) Žene, ktorá v období od 1. januára 2004 do 31. Decembra 2009 dovršila vek 57 rokov, sa dôchodkový vek urcí tak, že k veku 57 rokov sa pripocíta

a) v roku 2004 devät kalendárnych mesiacov,

b) v roku 2005 osemnást kalendárnych mesiacov,

c) v roku 2006 dvadsatsedem kalendárnych mesiacov,

d) v roku 2007 tridsatšest kalendárnych mesiacov,

e) v roku 2008štyridsatpät kalendárnych mesiacov,

f) v roku 2009 pätdesiatštyri kalendárnych mesiacov.

 

(9) Dôchodkový vek urcený podla odsekov 3 až 8 je vek dovršený v kalendárnom mesiaci v den, ktorý sa císlom zhoduje s dnom narodenia poistenca.

 

(10) Ak den dovršenia dôchodkového veku urceného podla odsekov 3 až 8pripadne na den, ktorý sa císelne nezhoduje s dnom narodenia poistenca, za den dovršenia dôchodkového veku sa považuje posledný den posledného pripocítaného kalendárneho mesiaca.


Vo vládnom zákone, ktorý bol schválený 2. decembra 2010 a ktorým sa mení a doplna zákon c. 461/2003, neboli uskutocnené žiadne zmeny v § 65.

 

 

 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.12.2010
success
error