DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Kauzy politické predsa Trnka nerieši. To rieši predsa špeciálny prokurátor a toto je základná nevedomosť, ktorú tu prezentuje aj pani premiérka, aj všetci ostatní, ktorí v koalícii týmto argumentujú.

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Nepravda

Podľa zákona o prokuratúre - Zákon č. 153/2001 Z. z. - úplné znenie § 14 ods.2

Generálny prokurátor je oprávnený podávať najvyššiemu súdu podľa osobitných zákonov a za podmienok ustanovených týmito zákonmi aj
a) návrh na predĺženie väzby,
b) sťažnosť pre porušenie zákona proti právoplatnému rozhodnutiu orgánov činných v trestnom konaní,
c) mimoriadne dovolanie proti právoplatnému rozhodnutiu súdu vydanému v občianskom súdnom konaní,
d) návrh na uznanie právoplatného cudzieho rozhodnutia vo veciach manželských, vo veciach určenia (zistenia alebo zapretia) otcovstva a vo veciach osvojenia dieťaťa,
e) návrh na rozpustenie politickej strany alebo politického hnutia a návrh na pozastavenie činnosti politickej strany alebo politického hnutia.

Podľa § 18

(1) Prokurátor dozerá na to, aby v miestach, kde sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, disciplinárne tresty vojakov, ochranné liečenie, ochranná výchova, ústavné liečenie alebo ústavná výchova na základe rozhodnutia súdu, ako aj v celách policajného zaistenia, boli držané osoby len na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu o pozbavení alebo obmedzení osobnej slobody a aby sa v týchto miestach dodržiavali zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

(2) Prokurátor je povinný
a) vykonávať previerky zachovávania zákonnosti v miestach uvedených v odseku 1,
b) písomným príkazom ihneď prepustiť na slobodu osobu držanú v mieste uvedenom v odseku 1 nezákonne bez rozhodnutia alebo v rozpore s rozhodnutím súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu,
c) písomným príkazom zrušiť alebo pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v odseku 1 alebo ich nadriadeného orgánu, ak sú v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom,
d) dozerať, aby sťažnosti a oznámenia osôb držaných v miestach uvedených v odseku 1 sa bez meškania odoslali tým orgánom alebo činiteľom, ktorým sú adresované.

Ak pojmeme definíciu "politických káuz" minimalisticky (nezaradíme oblasť týkajúcu sa rodiny, podľa feministického argumentu, do politickej sféry) tak z vymenovaných oblastí je možné bez problému zaradiť napr. kompetencie na navrhnutie zrušenia politických strán pod definíciu politických káuz.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error