DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Veterinárske (komory, pozn.), volíme tak (tajne, pozn.) všade, kde sa dá.

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Pravda

V zákone č. 442/2004 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa okrem iného píše:

§ 15

Orgány a organizácia komory

(1) Orgánmi komory sú

a) snem,

b) prezídium,

c) dozorná komisia,

d) disciplinárna komisia.

§ 16

Snem

(1) Najvyšším orgánom komory je snem. Právo zúčastniť sa na rokovaní snemu majú všetci členovia komory osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného iného člena komory.

...

(4) Snem rozhoduje o základných otázkach komory, najmä

a) určuje počet členov prezídia, dozornej komisie a disciplinárnej komisie,

b) volí tajnou voľbou na tri roky z členov komory prezidenta, viceprezidenta a

ostatných členov prezídia, členov dozornej komisie a disciplinárnej komisie;

rovnakým spôsobom ich môže odvolať z funkcie,

c) schvaľuje vnútorné predpisy komory,

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error