DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Tzn. tajná voľba, ktorá je pretkaná všetkými právnymi predpismi v Slovenskej republike a volíme tak lekárske komory

Robert Kalinák vs. Radoslav Procházka - 19.12.2010
Pravda

V zákone č. 219/2002 Zb. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa okrem iného píše:

§ 16

(1) Orgány komory sú:

a) snem komory,

b) rada komory,

c) prezídium komory,

d) prezident komory,

e) čestná rada komory,

f) kontrolný výbor komory.

§ 18

Snem komory

(1) Snem komory je najvyšší orgán komory.

(2) Snem komory najmä

a) schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút,

volebný poriadok, rokovací poriadok, hospodársky poriadok, disciplinárny

poriadok a štatút sekcií,

b) volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory

okrem prezídia komory,

Dátum zverejnenia analýzy: 12.12.2010
success
error